Đầu tư & kinh doanh bất động sản;
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản;
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
Xây dựng nhà các loại;